Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Oznaczenia tworzyw sztucznych

Zachęcamy do zapoznania się z popularnymi oznaczeniami tworzyw sztucznych. Klientom zainteresowanym zakupem polecamy dział tworzywa konstrukcyjne, gdzie znajdują się oferowane przez nas tworzywa firmy Ensinger.

[tabs style=”1″] [tab title=”A”]

A – akrylan
AAEMA – acetoacetoksyetylometakrylan
AAS – metakrylan-akryl-styren
ABAK – kopolimer akrylonitryl/butadien/akrylan
ABR – kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)
ABS – akrylonitryl-butadien-styren < ABS+PA – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid
ABS+PBT – blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)
ABS+PC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
ABS+PSU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon
ABS+PVC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + PVC
ABS+PTFE – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poli(tetrafluoroetylen)
ABS+TPU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliuretan termoplastyczny
ACM – kauczuk akrylowy
ACS – kopolimer akrylonitryl/elastomer poliestrowęglanowy/styren
ACS – akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACPES – akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACVC – kauczuk akrylowy + PVC
ADC – azodikarbonamid (porofor)
ADPA – aceton/difenyloamina (środek przeciw starzeniu kauczuku)
AEM – kauczuk akrylanu-etylenu-polimetylenowy
AEPDS – kopolimer akrylonitryl/dien etylenu-propylenowy /styren
AFMU – terpolimer z tetrafluoroetylenu-trifluoronitro- zometanu-kwasu nitrozoperfluoromasfowego
AGE – jednostki anhydroglukozowe
AMSS – kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu-buta-dien-styren
AMMA – kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu
AM-SAN – alfa-metylostyren/styren-akrylonitryl (oznaczenie rzadko spotykane)
ANM – kopolimer akrylan etylu/akrylonitryl (do tworzyw sztucznych)
ANM – kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do kauczuku)
ANM – kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do tworzyw sztucznych, już nie używane)
APAO – amorficzne puli-alfa-olefiny
APE – aromatyczny poliestrowęglan (p. także PAR, PEC)
APE-C/S – kopolimer akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
APEO – alkilofenoloetoksylany (surowiec do środków czyszczących)
APET – folia poli(etylenotereftalanowa), amorficzna (patrz także PETA)
APS – aminopropylotrietoksysilan
AS – kwas akrylowy
ASA – akrylonitryl-styren-akryloester
ASA+PC – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poliwęglan
ASA+PMMA – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poli(metakrylan metylu)
ASA+PVC – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + PVC
ATH – trihydrat antymonu (środek przeciwpożarowy)
ATPU – alifatyczne poliuretany termoplastyczne (prawidłowo TPU-A)
AU – elastomer poliuretanowy (kauczuk uretanowy na podstawie poliestru)
AXS – ester akrylowy/dien etylenopropylenowy
AZDN – dinitryl kwasu azo-izomasfowego (środek polimeryzacyjny do PVC)[/tab] [tab title=”B”]

BA – akrylan butylu
BAMMA – akrylan butylu-metakrylan metylu
BPS – ftalan butylobenzylowy (zmiękczacz)
BBTS – N-butyl-benzotiazol-sulfenoamid (kauczuk, środek wulkanizacyjny)
BDMMA – butanodiolodimetyloakrylan
BDMA – butanodiolomonoakrylan
BDP – butylodecyloftalan (zmiękczacz)
BIIR – kauczuk bromobutylowy (kauczuk bromo-izobuteno-izoprenowy)
BIIR+PP – kauczuk bromobutylowy + polipropylen
BMBF – nadtlenek bis-4-metylobenzoilowy (utwardzacz)
BMI – bismaleinoimid (imid kwasu maleinowego)
BOP – butylooktyloftalan (zmiękczacz)
BP – nadtlenek dwubenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
BPA – bifenol A (m.in. materiał wyjściowy dla PC)
BPO – nadtlenek benzoilowy (utwardzacz do żywic UP)
BR – kauczuk butadienowy (1,4-polibutadien)
BS – butadien-styren
BSH – benzosulfohydrazyd (porofor)
BTS – butan tiofen kwas sulfonowy
iso-BUMA – izo-butylometakrylan
n-BUMA – n-butylometakrylan
BVE – eter butylowinylowy (środek pomocniczy kauczuku)[/tab] [tab title=”C”]

CA – octan celulory (CZA = bioctan cel., C3A = trioctan cel., także CTA)
CAB – octanomaślan celulozy
CABP – octanomaślan-propionian celulozy
CAP – octanopropionian celulozy
CC – wtókno miedziowe (celuloza wediug technologii miedziowo-amoniakalnej)
CCPP – Controlled Crystallinity Polypropylen (oznaczenie nieprawidtowe, wtaœciwie PP-CC)
CD – cyklodekstryny
CEMI – 1-cyjanoetylo-2-metyloimidazol (utwardzacz do żywic EP)
CF – żywica krezolowo-formaldehydowa
CFC – chloro-fluoro-carbon (porofor, ang. sposób zapisu FCKVh
CFM – poli(chlorotrifluoroetylen), także PCTFE (w sektorze tworzyw sztucznych)
CHDM – cykloheksanodihydroksymetyl (substrat PET)
CHMA – cykloheksylometakrylan
CHR – kauczuk epichlorohydrynowy, polimer o dużej masie czšsteczkowej
CIIR – kauczuk chlorobutylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CIIR – kauczuk chloro-butylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CM – chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także PE-C
CMC – karboksymetyloceluloza
CMHEC – karboksymetylo-hydroksy-etylo-celuloza
CN – azotan celulozy
CO – kauczuk epichlorohydrynowy, poli(chlorometylooksiran)
COC – kopolimery cykloolefinowe
CP – propionian celulozy
CPA – fenylooctan celulozy
CPEE – ester kopolieterowy (TPE), (także TPE-E)
CPET – krystaliczna folia poli(etylenotereftalanowa) (używane ale niewłaściwe oznaczenie), p.także PETC
CPVC – chlorowany polichlorek winylu), (rzadkie oznaczenie), p. także PVC-C
CR – kauczuk chloroprenowy (Chloropren-Rubber)
CS – kazeina
CSA – Chrom-Sulfuric-Acid (mieszanina chromowa)
CSF – kazeino-formaldehydstyren
CSM – chlorosulfonowany polietylen (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)
CTA – trioctan celulory[/tab] [tab title=”D”]

DAP – diallyloftalan (HTduroplast)
DBA – dibutyloadypinian (zmiękczacz)
DBD – dwusiarczek dibenzoamidodifenylowy (plastyfikator do kauczuku)
DBDP – dekabromodifenyl (środek przeciwpożarowy)
DBDPE – dekabromodifenyloeter (środek przeciwpożarowy)
DBP – ftalan dibutylowy (zmiękczacz)
DBS – sebacynian dibutylowy (zmiękczacz)
DBTU – dibutylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DCBS – benzotiarylo-dicykloheksylosulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
DCDPS – dichlorodifenylosulfon (substrat PSU)
DCHP – ftalan dicykloheksylu (zmiękczacz)
DCLBP – nadtlenek bis-2-4-dichlorobenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
DCP – ftalan dikaprylu (zmiękczacz)
DCPD – dicyklopentadien (żywica wyjściowa duroplastów, środek wulkanizujący kauczuku)
DCPZC – chlorek dicyklopentadienylocyrkonowy (katalizator metalocenowy)
DCUP – nadtlenek kumylu (środek sieciujący kauczuku)
DDP – ftalan didecylu (zmiękczacz)
DEG – glikol dietylenowy (aktywator)
DERA – patrz DOA
DEHP – patrz DOP
DEP – ftalan dietylu (zmiękczacz)
DETU – dietylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DHA – di-n-heksyloadypinian (zmiękczacz)
DHBP – nadtlenek 2,5-dimetyloheksan-di-t-butylu (środek sieciujący kauczuku)
DHP – ftalan diheptylu (zmiękczacz)
DHXP – ftalan diheksylu (zmiękczacz)
DIBA – adypinian diizobutylu (zmiękczacz)
DIBP – ftalan diizobutylu (zmiękczacz)
DIHP – ftalan diizoheptylu (zmiękczacz)
DIOP – izoftalan dioctylu (zmiękczacz)
DIOS – sebacynian diizooctylowy (zmiękczacz)
DMA – metakrylan decylowy
DME – dimetyloeter (porofor, zamiennik FCKW)
DMF – dimetyloformamid (np. rozpuszczalnik poliamidu aromatycznego)
DMF – dimetyloformamid
DMT – dimetylotereftalan
DNA – dinonyloadypinian (zmiękczacz)
DNOP – ftalan di-n-oktylu (zmiękczacz)
DNP – ftalan dinonylu (zmiękczacz)
DOA – lub DEHA adypinian dioktylu, także adypinian dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOP – lub DEHP ftalan dioktylu, także ftalan dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOS – sebacynian dioktylu (zmiękczacz)
DPCF – fosforan difenylokrezylowy
DPP – diketo-pirolo-pirol (pigment do tworzyw sztucznych)
DTDP – ftalan diizotridecylu
DTMP – ditio-bis-metylopiperazyna (środek pomocniczy do kauczuku)
DUP – ftalan diundecylu (zmiękczacz)[/tab] [tab title=”E”]

EA – etyioakrylan
EAA – kopolimer etylen kwas akrylowy-akrylan
EABA – etyloakrylan/butyloakrylan
EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu
EAABE – kopolimer etylen kwas akrylowy/akrylan butylu
EAAN – kopolimer etylen akrylan/bezwodnik maleinowy
EABE – kopolimer etylen/akrylan butylu
EAM – kopolimer etylen-octan winylu
EAMA – etylen/kwas akrylowy/bezwodnik maleinowy
EAMAS – etyloakrylan/metakrylan
EAMMA – etyloakrylan/metylometakrylan
EAS – etylen-kwas akrylowy
EBA – kopolimer etylen/akrylan butylu
EC – etyloceluloza – ang. ethyl cellulose
ECB – etylen-kopolimer-bitum
ECH – epichlorohydryna
ECO – kauczuk epichlorohydrynowy (tlenek etylenu-chiorometylooksiran)
ECTFE – kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen
EDA – etylenodiamina
EDC – etylenodichlorek
EDT – etylenodioksytiopen
EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu – ang. ethylene/ethyl acrylate
EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu
EEAK – kopolimer etylen/akrylan etylu (także EAM)
EGDMA – etylenoglikolodimetyloakrylan
EMA – kopolimer etylen/kwas metakrylowy – ang. ethylene/methacrylic acid
EMAA – kopolimer etylen/kwas metakrylowy
EMM – kopolimer etylen/metylometakrylan
ENB – etylidenonorborn (środek sieciujący kauczuku)
EO – etylen-okten
EP – żywica epoksydowa – ang. epoxy, epoxide
EPD – terpolimer etylen/propylen/dien – ang. ethylene propylene diene
EPP – kopolimer etylen/propylen
EPE – ester żywicy epoksydowej
EPDM – terpolimer etylen/propylen/dien, (kauczuk), (oznaczany też jako EPT)
EPDMAE – S kopolimer etylen-propylen terpolimer /akrylonitryl-etylen-propylen-dien-styren
EPDM+CHMA – terpolimer etylen/propylen + policykloheksylometakrylan
EPDM+MAH – terpolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPDM+MMA – terpolimer etylen/propylen + metylometakrylan
EPDMPP – kopolimer etylen-propylen terpolimer /polipropylen
EPDMSAN – terpolimer etylen/propylen
EPIC – żywice epoksyizocyjanuranowe
EPLO – epoksydowany olej lniany (zmiękczacz)
EPM – kopolimer etylen/propylen (z sektora tworzyw sztucznych), także EPR – ang. ethylene propylene polymer
EPMMAH – kopolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPR – Etylen-Propylen-Rubber (kauczuk, oznaczenie niewtaociwe)
EPS – spieniony polistyren, prawidtowo wg normy PS-E
EPSO – epoksydowany olej sojowy (zmiękczacz)
EPS – polistyren spieniany
EPT – terpolimer etylen/propylen, p.także EPDM
EPV – epoksy/winyloester
E-PVC – emulsja-polichlorek winylu
ESBS – etylen/styren/butadien/styren, (TPE-S)
ET – kauczuk polisiarczkowy (także TM)
ETBE – etyl-trzeciorzędowy-butyloeter
ETER – epichlorohydryna-tlenek etylenu-terpolimer-kauczuk
ETFE – kopolimer etylen/tetrafluoroetylen – ang. ethylene tetrafluoroethylene
EU – elastomer poliuretanowy (kauczuk poliestrowouretanowy)
EVA – kopolimer etylen/octan winylu – ang. ethylene/vinyl acetate
EVAC – kopolimer etylen/octan winylu (do tworzyw sztucznych)
EVAC – kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, także EVM), p.także EAM
EVAL – kopolimer etylen/alkohol winylowy – ang. ethylene/vinyl alcohol
EVM – kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, proponowany w RFN), p.także EVAC, EAM[/tab] [tab title=”F”]

FAS – siarczan alkoholu tfuszczowego
FCKW11 – trifluorometan (porofor)
FCKW12 – dichlorodifluorometan (porofor)
FEP – tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen, także PFEP – ang. perfluoro(ethylenepropylene)
FF – żywice furanowo-formaldehydowe
FFKM – kauczuk perfluorowy-elastomer
FKM – kauczuk fluorowy (wg ASTM), p.także FPM
FKW – węglowodory fluorowe, (chtodziwo), p.także HFC
FMGl – poli(trifluorometylenosiloksan)
FPM – fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy), (wg ISO), p.także FKM
FPM – fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy z grupami fluorowymi lub fluoroalkoksylowymi), (wg ISO), p.także FKM
FSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fluorowymi
FVMQ – kauczuk metylo-winylo-fluoro-silikonowy
FZ – kauczuk z ugrupowaniami -P=N- w fańcuchu i grupami fluoroalkoksylowymi przy atomach P[/tab] [tab title=”G”]

GPPS – polistyren normalny (oznaczenie niewłaściwe, prawidłowo PS-P)
GR-I – kauczuk butylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także IIR
GR-N – kauczuk nitrylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także NBR
GR-S – kauczuk styreno-butadienowy (oznaczenie nieprawidtowe), p.także SBR
GPO – kauczuk oksypropylenowy (kopolimer tlenku propylenu i eteru allilo-glicydylowego)[/tab] [tab title=”H”]

Hal-IIR – kauczuk halogenobutylowy (izopren-izobutylen)
HB – hydroksymaolan
HBS – kwas hydroksy-masłowy
HC – węglowodory
HCFC – uwodornione węglowodory fluorowane (ang. zapis H-FCI(W)
HDI – heksametylenodiizocyjanian
HDPE – polietylen o dużej gęstości – ang. high density polyethylene plastics
HEA – hydroksyetyloakrylan
HERA – heksametylenotetroamina (utwardzacz do duroplastów)
HFA – hydrogenofluoroalkany, węglowodory częściowo fluoro-chlorowane, (porofor np. jako zamiennik FCKW)
HFB – heksafluorobutan, (porofor), także H-FKW356
HFC – hydro fluor carbonite (porofor, zastępuje FCKW)
HFC – węglowodory fluorowane (ang. zapis FKW)
H-FCKW – węglowodory fluorowane, częściowo halogenizowane, obecnie CI zastąpiono przez H (porofor)
HFCKW22 – wodorofluorachlorowęglowodór (porofor)
HFE – hydro fluor eter (porofor, zastępuje FCKVV)
HFKV1/356 – 1,1,1,4,4,4 heksafluorobutan, (porofor)
HHPSA – bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego (utwardzacz do EP)
HHTP – heksaheksylotiotrifenylen, (ciekfy krysztal)
HIPP – polipropylen wysoko izotaktyczny (nieprawidlowe oznaczenie, p.także PP hi)
HMDI – uwodorniony difenylometanodiizocyjanian
HMDSO – heksametylenodisiloksan
HMT – heksametylenotetraamina, także beksa
HNBR – uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy (Rubber)
HNUA – adypinian heptylononylodecylowy (zmiękczacz)
HNUP – ftalan heptylononyloundecylowy
HV – hydroksywalerianian
HVS – kwas hydroksywalerianowy [/tab] [tab title=”I”]

IM – poliizobuten (sektor tworzyw sztucznych), także PIB
INGP – poliester izoftalo-neopentyloglikol
IPD – izoforonodiamina (utwardzacz do EP, surowiec PUR)
IPDA – izoforonodiamina, (utwardzacz do EP i do PUR)
IR – kauczuk izoprenowy (Isopren-Rubber) [/tab] [tab title=”L”]

LCP – polimer ciekłokrystaliczny – ang. liquid crystal polymer
L – SBR kauczuk styrenowo-butadienowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
LDPE – polietylen o małej gęstości – ang. low density polyethylene plastics
LLDPE – polietylen o małej gęstości liniowy – ang. linear low density polyethylene
LMDPE – polietylen o średniej gęstości liniowy – ang. linear mediumdensity polyethylene
LSR – Liquid Silicon Rubber – Ptynny kauczuk silikonowy
LVSBR – kauczuk winylo-butadienowy-styrenowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne) [/tab] [tab title=”M”]

MA – metyloamina
MABS – metylometakrylan/akrylonitryl/butadien/styren
MAO – metylo-aluminiumoksan (katalizator do produkcji PP)
MAS – kwas metakrylowy
MBS – kopolimer metakrylan metylu-butadien-styren – ang. methacrylate/butadiene/styrene
MBT – merkaptobenzotiazol (przyspieszacz kauczuku)
MC – metyloceluloza – ang. methyl cellulose
MCDEA – 4-4-metylenobis(3-chlor-2-6-dietyloanilina, (utwardzacz do EP, środek pomocniczy do PUR)
MCI – chlorek metylenu
MDI – metyleno-(difenylometano-4,4′)-diizocyjanian (surowiec do poliuretanu)
MDPE – polietylen o średniej gęstości – ang. medium density polyethylene
MEG – monoetylenoglikol
MEK – metylo-etylo-keton (butanon), (rozpuszczalnik)
MEKPD – nadtlenek metyloetyloketonowy-dimer
MF – żywica melaminowo-formaldehydowa – ang. melamine formaldehyde resin
MF+UP – blenda melamina + nienas. żywica poliestrowa
MFQ – polimetylo-fluoro-siloksan (kauczuk silikonowy), także FMGl
MHHPSA – bezwodnik kwasu metylo-heksahydroftalowego
MMA – metakrylan metylu
MMABA – metakrylan metylu/akrylan butylu
MMAS – metakrylan metylu-styren
MQ – kauczuk poli(dimetylosiloksanowy) (kauczuk silikonowy)
MPD – m-tenylodiamina (utwardzacz do żywic EP)
MPF – żywica melamino-fenolo-formaldehydowa – ang. melamine/phenol/formaldehyde
MPPE – modyfikowany poli(fenylenoeter), nieprawidtowe oznaczenie (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
MPO – poli(metylo-fenylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także PMQ
M-PVC – masowy polichlorek winylu)
MPVQ – poli(metylo-fenylo-winylo-siloksanowy), (kauczuk silikonowy), także PVMQ
MA – polimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)
MUF – żywica melamino-moczniko-formaldehydowa
MUPF – żywica melamino-moczniko-fenolo-formaldehydowa
MVQ – poli(metylo-winylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także VMGI
MXDA – m-ksylileno-diamina (substrat poliakryloamidu) [/tab] [tab title=”N”]

NaDBC – dibutylokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NaDMC – dimetyloditiokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NAR – akrylonitryl-akrylan-Rubber, (kauczuk)
NBR – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (Nitril-Butadien-Rubber)
NBR+PP – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polipropylen
NBR+PVC – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polichlorek winylu
N.CO – grupa izocyjanianowa (np. przy PUR)
NCR – kauczuk akrylonitrylo-chloroprenowy (Nitril-Chloropren-Rubber)
NC – nitroceluloza
NDA – kwas naftalenodikarboksylowy (substrat LCP)
NIR – kauczuk akrylonitrylo-izoprenowy (-Rubber)
NMVOC – lotne węglowodory bez metanu (CH4)
N-PMI-SAN – N- fenylomaleimido-styreno-akrylonitryl
NR – kauczuk naturalny (cis-l,4-poliizopren) (Izopren- Rubber)
NREPDM – kauczuk naturalny/kopolimer etylen-propylenodimer
NRPP – kauczuk naturalny/polipropylen [/tab] [tab title=”O”]

OBTS – oksydietylenobenzotiazol-sulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
ODDS – bis-oksydietyleno-dwusiarczek (środek pomocniczy do kauczuku) [/tab] [tab title=”P”]

PA – poliamid (kolejna cyfra określa ilość atomów C w substratach) – ang. polyamide (nylon)
PAA – kwas poliakrylowy
PA – 46 poliamid z poli(tetrametylenu)/kwasu adypinowego, poli (tetrametyleno-adipamid)
PA – 6 poliamid z kaprolaktamu
PA – 6 I poliamid z poli(heksametylenoizoftalamidu)
PA – 66 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego
PA – 6/3T poli(trimetyloheksametylenotereftaloamid)
PA – 6/6T kopoliamid z kaprolaktamu, kwas tereftalowy/ heksametylenodiamina
PA – 610 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu sebacynowego
PA – 612 polimer z heksametylenodiaminy-kwasu dodekanowego
PA – 11 poliamid z kwasu 11-aminoundekanowego
PA – 12 poliamid z kwasu dodekanowego
PA – 66/610 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i heksametyleno-diaminy/kwasu sebacynowego
PA – 69 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu azelainowego
PA – 39976 kopoliamid z kaprolaktamu i kwasu dodekanowego
PA – 6/66 kopoliamid z kaprolaktamu i heksametylenodiaminy/ kwasu adypinowego
PA – 24259 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i kaprolaktamu
PA+ABS – blenda poliamid + akrylonitryl-butadien-styren
PA+EPDM – blenda poliamid + etylen-propylenodimer
PA+PE-HD – blenda poliamid + polietylen-HD
PA+PET – blenda poliamid + poli(etylenoteraftalan)
PA+PPE – blenda poliamid + poli(fenylenoeter), [PA+PPO nieprawidtowo] PA+PPS – blenda poliamid + poli(fenylenosiarczek), (PA=PA 6 lub 66)
PA+PTFE – blenda poliamid + poli(tetrafluoroetylen)
PA-G – poliamid lany, (przez polimeryzację anionowi
PA-MXD6 – poli(arglamid), (m-ksylileno-diamina + kwas adypinowy)
PA-MXDG+PP – poli(arglamid) + polipropylen
PAA – kwas poliakrylowy
PAE – ester poliakrylowy – ang. polyarylether
PAEK – poliakryloeteroketon – ang. polyaryletherketone
PAH – polikondensowane węglowodory aromatyczne
PAI – poliamidimid – ang. polyamide-imide
PAMA – polialkilometakrylany
PAN – poliakrylonitryl – ang. polyacrylonitrile
PAN-HYA – poli(akrylonitryl)-amidoxim-kwas hydroyamowy
PANI – polianilina
PANI+PVC – blenda polianilina + PVC
PAR – poliarylan (p. także PEC, APE) – ang. polyaryl amide
PAS-B – poli(arylenosiarczek)
PAS – polisulfon arylowy – ang. polyarylsulfone
PB – 1,2-polibutadien – ang. polybutene-1
PBA – poli(akrylan butylu) – ang. poly(butyl acrylate)
PBAN – poli(butadien-akrylonitryl), oznaczenie rzadkie
PBDD – polibromowane dibenzodioksyny (środek ogniochronny)
PBDE – polibromowany difenyloeter (środek ogniochronny)
PBDF – polibromowane dibenzofurany (środek ogniochronny) PBN+PC poli(butylenonaftalan) + poliwęglan
PBPE-X – poli(buten/PE-kopolimer) PBI poli(benzimidazol)
PBR – kauczuk winylopirydyno-butadienowy (kauczuk pirydynowy)
PBS – poli(butadienostyren), rzadkie oznaczenie PBT poli(tereftalan butylenu), (dawniej PBTP)
PBT – poli(tereftalan butylenu) – ang. poly(butylene terephthalate)
PBT+ASA – blenda polibutylen + akrylonitryl-styren-akryloester
PBT+EPDM – polibutylen + kauczuk etylenu-propylenu-dienowy
PBT+LCP – blenda polibutyle + Liquid Cristal Polymer – płynny polimer krystaliczny
PBT+PC – blenda poli(butylenotereftalan) + poliwęglan
PBT+PET – blenda poli(butylenotereftalan) + poli(etylenotereftalan)
PBT+SMA – blenda poli(butylenotereftalan) + bezwodnik kwasu styrenu-maleinowego
PC – poliwęglan – ang. polycarbonate
PCB – poli(chlorobifenyl)
PC+ABS – blenda poliwęglan + akrylonitryl-butadien-styren
PC+AES – blenda poliwęglan + akrylonitryl/etylen-propylendien/styren
PC+ASA – blenda poliwęglan + akrylonitryl-styren-akryloester
PC+MMA+S – blenda poliwęglan + metakrylan metylu + styren
PC+LCP – blenda poliwęglan + Liquid Cristal Polymer – płynny polimer krystaliczny
PC+PBT – blenda poliwęglan + poli(butylenotereftalan), modyfikowany
PC+PET – blenda poliwęglan + poli(etylenotereftalan)
PC+PE-HD – blenda poliwęglan + polietylen-HD
PC+PPE+SB – blenda poliwęglan + polifenylenoeter + styren/butadien
PC+PS-HI – blenda poliwęglan + polistyren, wysokoudarowy
PC+SMA – blenda poliwęglan + bezwodnik kwasu styrenowomaleinowego
PCTFE – polichlorotrifluoroetylen – ang. polychlorotrifluoroethylene
PC+TPU – blenda poliwęglan + poliuretan termoplastyczny
PDAP – poli(ftalan diallilowy) – ang. poly(dially phthalate)
PE – polietylen – ang. polyethylene
PE-LD – polietylen o małej gęstości – ang. low density polyethylene plastics
PE-LLD – liniowy polietylen o małej gęstości – ang. linear low density polyethylene
PE-LD-V – liniowy polietylen o niskiej gęstości, usieciowany, (nieprawidłowe)
PE-LLD+MSA – polietylen-LLD + bezwodnik kwasu maleinowego
PE-LLD-X – polietylen-LLD, usieciowany
PE-MD – polietylen o średniej gęstości, (stary zapis MDPE) – ang. medium density polyethylene
PE-MD-X – polietylen-MD, usieciowany
PE-ULD – polietylen o bardzo niskiej gęstości
PE-VLD – polietylen z octanem winylu o niskiej gęstości
PEA – poliesteramid
PE-HD – polietylen o dużej gęstości – ang. high density polyethylene plastics
PE-HD-HMW – polietylen o dużej gęstości wysokomolekularny – ang. high molecular weight PE
PE-HD-UHMW – polietylen o dużej gęstości bardzo wysokomolekularny – ang. ultra high molecular weight PE
PE-HD+PIB – blenda polietylen-HD + poliizobutylen
PEC – poliesterwęglan
PeCe – dochlorowany PVS jako włókno
PEDT – poli(etylenodioksytiofen)
PEE – poli(eteroester)
PEEK – poli(eteroeteroketon) – ang. polyetheretherketone
PEEKK – poli(eteroeteroketonoketon), (poliakryloeteroketon)
PEK – poli(eteroketon) – ang. polyether ketone
PEKK – poli(eteroeteroketon)
PEKEKK – poli(eteroketonoeteroketonoketon)
PEI – poliimidoeter – ang. poly(etherimide)
PEI+LCP – blenda poliimidoeter + Liquid-Cristal-Polymer
PEN+PBN+PC – blenda poli(etylenonaftalen) + poli(butylenonaftalen) + poliwęglan
PEN-A – poli(etyleno-naftalen)-amorficzny
PEOX – poli(tlenek etylenu), polioksyetylen – ang. poly(ethylene oxide)
per-EPDM – kauczuk etylen-propylen-dimerowy, z nadtlenkiem, usieciowany
PES – poli(eterosulfon), (nieprawidtowo także PESU) – ang. poly(ether sulfone)
PES+LCP – blenda poli(eterosulfon) + Liquid-Cristal-Polymer Ptynny polimer krystaliczny
PESU – poli(eterosulfon), oznaczenie nieprawidtowe, (p.także PES)
PET – poli(tereftalan etylenu), dawniej PETP – ang. poly(ethylene terephthalate)
PETA – poli(tereftalan etylenu), amorficzny (czasem także APET)
PETC – folia z poli(tereftalanu etylenu), krystaliczna (określana też jako CPET)
PETG – poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem
PET+EPDM – blenda poli(tereftalan etylenu) + kauczuk etyleno
PET+PBT – blenda polietylen-poli(tereftalan butylenu)
PET+PSU – blenda poli(tereftalan etylenu) + polisulfon
PEUR – poli(eterouretany)
PE-X,PE-Xc – usieciowany polietylen (rzadko także VPE)
PF – żywica fenolowo-formaldehydowa – ang. phenol formaldehyde resin
PF+EP – blenda żywica fenolowo-formaldehydowa + epoksydowa
PF/MF – kopolimer żywica fenolowoformaldehydowa/melaminowa
PFA – perfluoro-alkoksyalkan (kopolimer tetrafluoroetylen perfluoroalkilowinyloeter)
PFEP – poli(tetrafluoroetylen)-perfluoropropylen
PHA – żywice fenakrylanowe
PHBV – poli(hydroksybutyrano-kohydroksywalerianian), (tworzywo rozkładalne)
PI – poliimid – ang. polyimide
PIB – poliizobutylen, także poliizobuten, (p.także IM) – ang. polyisobutylene
PIBI – poli(izobutyleno-izopren)
PIR – poli(izocyjanuran)
PLB – żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowana elastomerowo (niewtaściwe oznacz.)
PMCA – poli(metylochloroakrylan)
PMDA – dwubezwodnik piromelitowy, (utwardzacz do EP)
P-MDI – polimery metylodiizocyjanianowe
PMI – poli(metakrylimid) PMMA polimetakrylan metylu)
PMMA – poli(akrylan metylu) – ang. poly(methyl methacrylate)
PMMA+PAN – blenda polimetakrylan metylu) + poloakrylonitryl
PMMA+PBA – blenda polimetakrylan metylu) + poli(akrylan butylu)kopolimer
PMMA+PVC – blenda polimetakrylan metylu) + polichlorek winylu)
PMMA+PVDF – blenda polimetakrylan metylu) + poli(fluorek winylidenu)
PMMI – poli(metakrylanometyloimid)
PMP – poli(4-metylo-l-penten) – ang. poly(4-methylpentene-1)
PMQ – metylofenylopolisiloksan
PMS – polimetylostyren – ang. poly(alpha methylstyrene)
PNF – kauczuk poli(fosforonitryl)-fluorowy
PNR – kauczuk polinorbornenowy
PNU – polinitrylo-uretan
PO – kauczuk oksypropylenowy
POE – elastomery poliolefinowe zawierające 0,2 komonomeru, (oznaczenie USA)
POM – polioksymetylen; albo poliformaldehyd, albo poliacetal – ang. polyoxymethylene, polyacetal
POM+PTFE – blenda polioksymetylen + politetrafluoroetylen
IPOM+PUR – blenda polioksymetylen + poliuretan termoplast.
POP – plastomery poliolefinowe (oznaczenie USA)
POP – polifosfonian, (środek ogniochronny) PP polipropylen
PP – polipropylen – ang. polypropylene
PPA – poli(ftalamid)
PPAM – Propylene Polymer Advanced Materials
PP-B – polipropylen-(średnia plastyczność), polimer blokowy
PP-BO – polipropylen-zorientowany dwuosiowo (nieprawidtowo także BOPP)
PP-C – polipropylen chlorowany
PF – E polipropylen spieniony (niewłaściwie EPP)
PPEPDM – kopolimer polipropylen/etylen-propylen-dimer
PPEVA – kopolimer polipropylen/etylenowinyloacetan
PP-H – polipropylen-(wyższa plastyczność), homopolimer
PF – hi polipropylen, wysoko izotaktyczny (także HIPP)
PP-JF – polipropylen z włóknami jutowymi (oznaczenie nieoficjalne)
PP-KK – polipropylen z antracytem
PF – mc polipropylen wytwarzany z katalizatorami metalocenowymi
PP-O – polipropylen-wysoka odporność na topnienie
PP – R polipropylen-polimer randomowy
PP-SHI – polipropylen-Super High Impact (także SHIPP, ale nieprawidłowo)
PPE – poli(fenylenoeter), polieter fenylowy, (dotychczas PPO, poli(oksyfenylen)), ogólnie używane oznaczenie, p. także (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI) – ang. poly(phenylene ether)
PPE+PA – blenda polifenylenoeter + poliamid
PPE+PA – 66 blenda poli(fenylenoeter) + poliamid 66 + polistyren-HI modyf. + PS-HI
PPE+PS-HI – blenda poli(fenylenoeter) + polistyren-HI (np.HIPS), (także MPPE)
PPE+S/B – blenda poli(fenylenoeter) + udarowy polistyren (p.także PPE)
PPEM-R – polipropylen-blenda reaktorowa z udziatem kauczuku do 0,5
PPEPDM – polipropylen/etylen-propylen-dimer, usieciowany, (TPE-O), (TE(EPDM-X+PP wg ISO SAE)
PPG – poli(propylenoglikol) (m.in.substrat poliuretanów)
PPH – polifenyleny
PPIIR – kauczuk propylen/butylowy, usieciowany, (TPE-O), (TE(IIR-X+PP, wg ISO SAE)
PPMA – kopolimer polipropylen/bezwodnik kwasu maleinowego
PPMS – poli(parametylostyren)
PPNBR – kauczuk polipropylen/akrylonitryl-bytadienowy (kauczuk nitrylowy), usieciowany, (TPE-O TE (NBR-X+PP wg ISO SAE)
PPNR – polipropylen/kauczuk naturalny, usieciowany (TPE-O), (TE(NR-X+PP wg ISO SAE)
PPO – dotychczasowe oznaczenie polioksyfenylenu (p.PPE) – ang. poly(phenylene oxide) deprecated
PPOX – poli(tlenek propylenu), polioksypropylen, (dotychczas PO) – ang. poly(propylene oxide)
PPP – poliparafenyleny
PPS – poli(siarczek fenylenu), poli(sulfid fenylenu) – ang. poly(phenylene sulfide)
PPSU – poli(sulfon fenylenu) – ang. poly(phenylene sulfone)
PPS+PE-HD – blenda poli(siarczek fenylenu) + polietylen-HD
PPS+PTFE – blenda poli(siarczek fenylenu) + poli(tetrafluoroetylen)
PPTA – para-fenylen-tereftalamid PW poli(winylenowinyleny)
PPY – polipirole
PS – polistyren – ang. polystyrene
PS+BR – polistyren + butylrubber, (kauczuk butylowy)
PSE – polistyren, spieniony (p. także EPS)
PS+PPEPS – blenda polistyren + poli(fenylenoeter)/polistyren
PS+PE – blenda polistyren + polietylen
PSA – bezwodnik ftalowy
PSBR – kauczuk winylopirydyna-styren-butadien (Rubber)
PSBS – polistyren/butadien/styren, (TPE-S)
PSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi
PS-s – polistyren-syndiotaktyczny
PSU – polisulfon – ang. polysulfone
PSU+PAS – blenda polisulfon + poli(akrylosulfon)
PTA – Purified Terephthalic Acid (bezwodnik kwasu tereftalowego)
PTFE – poli(tetrafluoroetylen) – ang. polytetrafluoroethylene
PTMT – politetrametylenotereftalan (ang. lub stary zapis PBT)
PTP – poli (tereftalan)
PTZ – fenylotetrazol, (porofor)
PUR – poliuretan – ang. polyurethane
PUR-E – poliuretan spieniony
PUR+ABS – blenda poliuretan + akrylonitryl-butadien-styren
PUR+PC – blenda poliuretan termoplastyczny + poliwęglan
PVAC – poli(octan winylu) – ang. poly(vinyl acetate)
PVAL – poli(alkohol winylowy) – ang. poly(vinyl alcohol)
PVB – poli (winylobutyral) – ang. poly(vinyl butyral)
PVC – poli(chlorek winylu) (E-PVC = emulsja-PVC, S-PVC = suspensja-PVC) – ang. poly(vinyl chloride)
PVCA – kopolimer polichlorek winylu)/akryloester
PVC-C – chlorowany
PVC, – (czasem także CPVC)
PVCEVA – kopolimer
PVC – etylenowinyloacetan
PVC-HI – PVC-wysokoudarowy
PVC-P – PVC ze zmiękczaczem (miękki PVC)
PVC-U – PVC bez zmiękczacza (twardy PVC)
PVC+ABS – blenda polichlorek winylu + ABS PVC+ABS+ABR blenda
PVC – + akrylonitryl-butadien-styren+ kauczuk akrylanowo-butylowy
PVC+BR – blenda polichlorek winylu + kauczuk butylowy
PVC+CPE – blenda polichlorek winylu + usieciowany polietylen
PVC+NBR – blenda polichlorek winylu + kauczuk nitrylowy
PVC+PMMA – blenda polichlorek winylu + polimetakrylan metylu)
PVC+PUR – blenda polichlorek winylu + termoplastyczny poliuretan (TPU)
PVC-U-HI – PVC bez zmiękczacza, o dużej udarności (high impact), (na rury i ptyty ak
PVC-U-1 – PVC bez zmiękczacza, udarowy (impact), (na rury i ptyty ak ( 39943 kJ/m2)
PVC-U-NI – PVC bez zmiękczacza, normalna udarność (impact), (na rury i płyty ak ( 0-5
PVC-U-RI – PVC bez zmiekczacza, Relaise impact, (na rury i ptyty ak ( 40111 kJ/m2)
PVDC – poli(chlorek winylidenu) – ang. poly(vinylidene chloride)
PVDF – poli(fluorek winylidenu) – ang. poly(vinylidene fluoride)
PVDF-HP – poli(fluorek winylidenu)-high purity PVE poli(eter winylu)
PVF – poli(fluorek winylu) – ang. poly(vinyl fluoride)
PVFM – poli(winyloformal), lub poli(winyloformaldehyd) – ang. poly(vinyl formal)
PVK – poliwinylo-keton
PVME – poli(winylometyloeter)
PVK – poli(winylokarbazol) – ang. polyvinylcarbazole
PVMQ – poli(metylosiloksan) z grupami fenylowymi + winylowymi
PVP – poli(winylopirolidon) – ang. polyvinylpyrrolidone
PVSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi i winylowymi
PZ – kauczuk z fańcuchem -P=N- i grupami arylowymi przy atomach
PD – kauczuk silikonowy, kauczuki z grupami siloksanowymi w tańcuchu polimeru[/tab] [tab title=”R”]

R – kauczuki z nienasyconym tańcuchem węglowym
R-EMP – polipropylen, modyfikowany reaktorowo, (wysoka udarność), (oznaczenie nieprawidfowe)
RME – metyloester oleju rzepakowego
RS – rezorcyno-formaldehyd
RTPU – termoplastyczny poliuretan-elastomer, wzmocniony włóknem szklanym, (Reinforced TPU, rzadkie oznaczenie) [/tab] [tab title=”S”]

SAN – styren/akrylonitryl – ang. styrene acrylonitrile plastic
SAN+EPDM – blenda styren-akrylonitryl + terpolimer etylenpropylen
SAN+BR – blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butylowy
SAN+NBR – blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butadienowoakrylonitrylowy
SB – kopolimer styren/butadien – ang. styrene butadiene plastic
SBP – żywica styrenowo-butadienowa
SBR – kauczuk butadienowo-styrenowy
SBS – kopolimer styren/butadien/styren (p.także TPE-S)
SBS-A – styren/butadien/styren z centralnym blokiem butadienowym
SBS-B – styren/butadien/styren z centralnym blokiem styrenowym
SCR – kauczuk styrenowo-chloroprenowy
SEBS – kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren (p.także TPE-S), (TE PEBBS+PP wg ISO SAE)
SEBSMA – kopolimer styren/etylen-butylen/styren/bezwodnik kwasu maleinowego
SEBS+PA – blenda styren/etylen-butylen/styren + poliamid
SEBSPPE – styren/etylen-butylen/styren/poli(fenylenoeter), (TPE-S), (TR(PEBS+PPE) wg ISO SAE)
SEP – polimer blokowy styren/etylen/propylen
S-EPDM – kauczuk etylen-propylen-dimerowy, wulkanizowany z siarkš
SI, – Q krzem
SIEP – kauczuk silikon-etylen-propylenowy
SIPO – styren/izopropenylooksazolin, (dodatek)
SIR – kauczuk styrenowo-izoprenowy
SIS – styren-izopren-styren
SMA – kopolimer styren-bezwodnik maleinowy – ang. styrene maleic anhydride plastic
SMA+PS – blenda styren-bezwodnik maleinowy + polistyren
SMAH+ABS – blenda styren-bezwodnik maleinowy + ABS
SMI – kopolimer styren-maleimid
SMMA – kopolimer styren-metyloester kwasu metakrylowego
SMS – kopolimer styren/metylostyren – ang. styrene/alpha-methylstyrene plastic
SMSA – kopolimer styren-bezwodnik maleinowy SP – poliester nasycony – ang. Saturated polyester plastic
SPS – polistyren syndiotaktyczny, (oznaczenie nieprawidtowe, p. także PS-s)
S-PVC – suspensja-polichlorek winylu)
SR – kauczuk polisiarczkowy
SVA – kopolimer styren/winyl/akrylonitryl, kauczuk polisulfonowy, (z siarki) [/tab] [tab title=”T”]

TBPA – tetrabromoftalan-bezwodnik, (do soczewek optycznych)
T – BPA poli-2,4-dichloro-6-oksy-s-triazyna, (także bisfenol A, substrat dla PA 6)
TCDD – tetrachloridbenzo-p-dioksyna (niebezpieczna dioksyna znana jako trucizna „Seveso”)
TCEF – fosforan trichloroetylowy (zmiękczacz)
TCF – fosforan trikrezylu (zmiękczacz), także TCP lub TKP
TCK – tetrachlorek węgla
TCP – fosforan trikrezylu, także TKP i TCF (zmiękczacz)
TDI – tolueno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TDID – tolilenodiizocyjanian dimeryzowany (surowiec poliuretanu)
TE-EPDM+PP – elastomery termoplastyczne, (PPE-O, (EPDM/PP wg ISO SAE)
TEO – elastomer termoplastyczny, olefinowy – ang. thermoplastic elastomer olefinic
TE-PEEST – elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomer poli(eteroestrowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEESTUR – elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(eteroesteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTEST – elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomery poli(eteroestrowe), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTUR – elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(esteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-NR-X+PP – elastomery termoplastyczne, kauczuk naturalny polipropylen, usieciowany
TPE-O – (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBS+PP – elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/polipropylen, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEUR – elastomery termoplastyczne,
TPE-U, – (elastomer poli(eterouretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PBBS+PP – elastomery termoplastyczne, styren/butylen/styren/ polipropylen, TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBBS+PE – elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/poli(fenylenoeter), TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-S – elastomery termoplastyczne z polimerem blokowym styrenowo-olefinowym – ang. thermoplastic elastomer, styrenic
TE-U-ES – elastomery termoplastyczne, ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ET – .elastomery termoplastyczne, eter-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ETES – elastomery termoplastyczne, eter/ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE – V elastomery termoplastyczne, usieciowane, (EPDHPP)
TE-X – NRPP elastomery termoplastyczne, usieciowane/terpolimer polipropylen-fluor-alkoksy
TFA – terpolimer fluor-alkoksy
TFB – tetrafluoroetylen-heksafluoropropen-fluorek winylidenu
TFEP – kopolimer tetrafluoroetylen-propylen
THF – tetrahydrofuran (np. rozpuszczalnik do PVC)
THPSA – bezwodnik tetrahydroftalowy, (utwardzacz do EP)
TKP – trikrezylofosforan (zmiękczacz)
TM – kauczuk polisiarczkowy (tioplasty) (także ET)
TMD – trimetyloheksametylenodiamina (utwardzacz HI? surowiec do izocyjanianów)
TMDI – trimetyloheksametyleno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TOF – trioktylofosforan (zmiękczacz)
TOR – polioktenamer (trans-Polyoctenylen-Rubber)
TPE – V elastomery termoplastyczne, usieciowane
TPE – elastomery termoplastyczne – ang. thermoplastic elastomer
TPE-A – TPE-polieter-amidy blokowe (także PEBA)
TPE-E – TPE-kopoliester (takżę TEE)
TPE-O – TPE-poliolefiny (także TPO)
TPE-S – TPE-kopolimery styrenowe (także SES, SEBS)
TPE-U – TPE-poliuretan (także TPU)
TPF – fosforan trifenylowy, także TPP (zmiękczacz)
TPU-A – alifatyczne poliuretany termoplastyczne (także ATPU)
TPU+ABS – blenda poliuretan termoplastyczny + ABS
TPU+PC – blenda poliuretan termoplastyczny + ABS TU tiomocznik
[/tab] [tab title=”U”]

U – kauczuki z węglem, tlenem i azotem w łańcuchu polimerowym
UF – żywica mocznikowo-formaldehydowa – ang. urea formaldehyde resin
UFS – pianka mocznikowe-formaldehydowa
UHMWPE – polietylen bardzo wysokomolekularny – ang. ultra high molecular weight PE
UP – nienasycone żywice poliestrowe – ang. unsaturated polyester
UP – E nienasycone żywice poliestrowe, piankowe VAC octan winylu
[/tab] [tab title=”V”]

VBR – kauczuk winylo-butadienowy (nieoficjalne oznaczenie elastomeru)
VC – chlorek winylu
VCE – kopolimer chlorek winylu/etylen – ang. vinyl chloride ethylene resin
VCEMA – kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan
VCEMMA – kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan metylu
VCEVAC – kopolimer chlorek winylu-etylen-octan winylu
VCH – chlorek winylu, monomer (p.także VC)
VCMA – kopolimer chlorek winylu-akrylan metylu – ang. vinyl chloride methyl acrylate
VCMMA – kopolimer chlorek winylu-metakrylan metylu – ang. vinyl chloride methylmethacrylate
VCOA – kopolimer chlorek winylu-akrylan oktylu
VCVDC – kopolimer chlorek winylu-chlorek winylidenu
VCVAC – kopolimer chlorek winylu-octan winylu – ang. vinyl chloride vinyl acetate resin
VE – żywice winyloestrowe
VF – fibra
VMQ – poli(metylosiloksan) z grupami winylowymi (kauczuk silikonowy)
VSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami winylowymi (oznaczenie już rzadkie)
[/tab] [tab title=”X”]

XBR – kauczuk karbocyklo-butadienowy
XCR – kauczuk karbocyklo-chloroprenowy
XNBR – kauczuk karbocyklo-akrylonitrylo-butadienowy
XSBR – kauczuk karboksylowo-styrenowo-butadienowy
[/tab] [tab title=”Y”]

YSBR – kopolimer blokowy ze styrenu/butadienu (TPE)
YXSBR – kopolimer blokowy styrenu/butadienu z grupami karboksylowymi (TPE)
[/tab] [tab title=”Z”]

Z – kauczuki z fosforem i azotem w tańcuchu polimeru
ZBEC – cynk-dibenzyloditiokarbaminian, (przyspieszacz kauczuku)
ZMP – polimerowy, przestrzennie ograniczony bisfenol (środek przeciwdziałający starzeniu kauczuku)
[/tab] [/tabs]

WsteczDo góry

ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław

Nasi handlowcy obsługują miasta Opole, Legnica, Leszno, Wałbrzych, Gostyń, Namysłów, Kluczbork, Krotoszyn, Brzeg, Polkowice, Nysa, Lubin i inne.